Tørke i landbruket

Det er tørt mange steder i området vårt, men det er også mange flotte åkre som kan gi gode avlinger. Det er altså stor variasjon. Faglag, rådgiving og landbrukskontoret følger situasjonen tett.

Både bønder, faglag og de som jobber med forvaltning i landbruket følger nøye med på situasjonen med tørke. De fleste steder på Østlandet har det i år vært tørrere vår og sommer enn normalt.

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tirsdag 27. juni iverksatt flere tiltak for å avhjelpe tørkesituasjonen. Tiltakene kommer i tillegg til den ordinære ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt.

> Les hvilke tiltak som er iverksatt på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Østafjells følger situasjonen, men poengterer at det er store variasjoner i området vårt. NLR er tilgjengelig for bonden, ta kontakt hvis du trenger noen å diskutere med eller trenger konkrete råd.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag tok allerede tidlig i juni kontakt med NBS sentralt og foreslo flere tiltak som vil avhjelpe mangel på grovfor. NBS sentralt har møter med Landbruks og matdepartementet der situasjonen drøftes. I tillegg deltar Småbrukarlaget på ukentlige møter om tørken i regi av Statsforvalterens for å være tett på sitasjonen.

Buskerud Bondelag følger situasjonen tett og oppfordrer sine medlemmer til å dokumentere skadene. Bondelaget minner også på viktigheten av å kunne dokumentere situasjonen. Gjør gjerne dette fortløpende med tekst og bilder. Før for eksempel en enkel dagbok der du dokumenterer årsakssammenhenger og tiltak du har gjort.

> Les info om tørkesituasjon på Buskerud Bondelag sin nettside

Landbrukskontoret i Modum har fått noen henvendelser om mulig produksjonssvikt i korn i kommunen. Og svarer generelt at rundt om i området vårt er det:

  • gras som «tørker på rot»
  • arealer som blei beitet tidligere i vår-sommer kommer ikke opp igjen
  • korn som ikke spirer
  • korn som sturer/dør

Alt dette på grunn av manglende nedbør.

Dersom du mener det er sannsynlig at du vil få redusert avling i 2023 på grunn av tørke må du melde inn dette. Du bør melde inn dette nå. Fra i år er det nytt at man melder det inn via Landbruksdirektoratet systemer (Altinn).

Kontaktpersoner på landbrukskontoret i Modum kommune:

Stine.Reitan@modum.kommune.no 919 15 826 og Anna.Arneberg@modum.kommune.no 905 15 367 kan evt hjelpe deg med dette, hvis du trenger hjelp.

Følg med på Landbruksdirektoratets nettside

Både faglag og kommunen oppfordrer til å følge med på nyhetene på Landbruksdirektoratets side. Her vil det alltid være oppdatert informasjon.