Grønt Fagsenter Buskerud

Grønt Fagsenter Buskerud skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer. Grønt Fagsenter Buskerud skal være et kraftsentrum og en jordnær møteplass for landbruket.

Grønt Fagsenter Buskerud består av flere aktører innen landbruk og grønne næringer. Disse aktørene er sammen om en samarbeidsavtale om Grønt Fagsenter Buskerud.

Avtaleparter i samarbeidsavtalen er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Modum kommune, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Ringeriksregionen (IPR).

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har sitt hovedkontor på Grønt Fagsenter Buskerud. Landbrukskontoret i Modum kommune er også lokalisert på Grønt Fagsenter Buskerud.

Vår visjon:

Samarbeid, kretsløp og god jordhelse for bærekraftig samfunnsutvikling

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken har helt siden 1980-tallet hatt fokus på å ta vare på den dyrka jorda vår. Grønt Fagsenter Buskerud forvalter dette arbeidet videre og fagsenteret skal bygge opp under et landbruk som er basert på god agronomi og prinsippene for kretsløpslandbruk.

Grønt Fagsenter Buskerud er underlagt avdeling for Distrikts- og regional næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Styret i fagsenteret er sammensatt av representanter fra Viken fylkeskommune, Buskerud videregående skole, Modum kommune, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Styreleder er Ståle Versland.