Grønt Fagsenter Buskerud

Grønt Fagsenter Buskerud skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer.

Grønt Fagsenter Buskerud består av aktører fra landbruket og grønne næringer fra landbruksorganisasjoner og faglag. Disse aktørene er en del av en felles samarbeidsavtale. Noen av aktørene er også leietakere på Grønt Fagsenter Buskerud og har kontorplass og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har sitt hovedkontor på Grønt Fagsenter Buskerud. Landbrukskontoret i Modum kommune har også kontorplasser på Grønt Fagsenter Buskerud.

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har helt siden 1980-tallet hatt fokus på å ta vare på den dyrka jorda vår. Grønt Fagsenter Buskerud forvalter dette arbeidet videre og fagsenteret skal bygge opp under et landbruk som er basert på god agronomi og prinsippene for kretsløpslandbruk.

Gjennom vårt arbeid og prosjekter jobber vi for utvikling av et landbruk som er basert på god jordhelse, god agronomi og prinsipper for kretsløpsjordbruk.

Grønt Fagsenter Buskerud er underlagt avdeling for Distrikts- og regional næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Styret i fagsenteret er sammensatt av representanter fra Viken fylkeskommune, Buskerud videregående skole, Modum kommune, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Styreleder er Ståle Versland. Daglig leder er Eirik Kolsrud.