Økonomisk verdi av matjoras økosystemtjenester

Prosjekttittel: The Economic Value of Topsoil Ecosystem Services Ecology and life cycle understanding applied to business calculations and economics

Finansiering: Norges Forskningsråd

Dette PhD-arbeidet vil søke å belyse mer helheltlig den økonomiske verdien av matjordas økosystemtjenester slik at vi kan forvalte den til det beste for nåtiden og fremtidige generasjoner.

Matjorda er både egenkapital og innsatsmiddel i matproduksjon. Kvaliteten på matjorda påvirker både avlingsnivå og næringskvalitet. En fruktbar og velfungerende matjord med høyt moldinnhold og rikt jordliv er den beste forutsetning for at plantene får tilstrekkelig og fullstendig næring til rett tid. Dette skjer gjennom det naturlige karbonbaserte kretsløpet hvor fotosyntesen forsyner plantene med glykose som de bruker som byttemiddel for å få mineraler og sporstoffer fra mikrobene i jorda gjennom symbiosen med planterøtter.

Denne økologisk intelligente byttehandelen er svært interessant sett i fra et økonomisk effektivitets perspektiv. Prosessen i seg selv har også stor verdi fordi det er den mest effektive måten å bygge god jordstruktur på og binde karbon i jord som igjen reduserer overskudd CO2 i atmosfæren.

Den beste matjorda evner å holde på næringsstoffer, gir optimal vannhusholdning og sørger for at vassdragene våre ikke blir forurenset. Alle disse forhold har store økonomiske implikasjoner både for bonden og samfunnet. Matjorda er fundamentet for karbonbasert liv på denne jorda og den økonomiske statusen for matjorda trenger oppgradering. Den agrologiske og jordvitenskapelige kunnskapen er vel kjent men for at vi virkelig skal sette pris på matjorda og behandle den med omtanke må de økonomiske forhold omkring matjorda og alle de økosystemtjenestene den yter komme sterkere frem i kalkylker og økonomiske modeller.

PhD-prosjektet bruker Norges Forskningsråd prosjektet 321097 “Jordhelse og karbonfangst – DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi” som case for det vitenskapelige arbeidet kombinert med litteraturstudie og eget forsøksdesign. Les mer om dette prosjektet her.