Kortreist mat fra bonde til kokk

For å øke omsetningen av lokalmat- og drikke er det behov for bedre kommunikasjon, et bestillings- og betalingssystem og en løsning for distribusjon. Det skal dette prosjektet se nærmere på.

Tidligere erfaringer har vist at viljen hos private storkjøkken til å handle direkte fra produsent er stor. Likevel stopper handelen opp på grunn av utfordringer med bestilling og distribusjon. Dette skal det nye prosjektet ta tak i, for å bidra til økt omsetning av lokalmat og stimulere til utvikling av opplevelsesturisme knyttet til lokal mat og regionens matkultur.

Tidligere prosjekter har vist at at det stopper opp i bestillings- og distribusjonsleddet. Det er behov for en felles portal (på nett eller en app) med et bestillings- og betalingssystem der storkjøkken kan få oversikt over tilgjengelige produsenter og produkter, og videre legge inn bestillinger. En løsning for distribusjon av varene må samtidig på plass.

Prosjektet favner bredt, både geografisk, men også over næringer. Et tett samarbeid og god dialog med andre prosjekter som jobber mot det samme målet er også viktig. Prosjektet vil kartlegge forskning, produsenter, storkjøkken og hvilke nettbaserte bestillingsløsninger som allerede finnes.

Prosjektmål

  • Kartlegge og rekruttere produsenter og storkjøkken som aktuelle brukere
  • Identifisere tilgjengelige nettløsninger/apper som kan tilpasses og teste bruk av disse
  • Identifisere mulige distribusjonsløsninger og teste ut bruk av disse

Prosjektets hovedmålsetning er å øke omsetningen av lokalmat og -drikke hos storkjøkken, hotell og restaurant

Målgrupper

  • Produsenter i det geografiske nedslagsfeltet
  • Storkjøkken i hoteller, restauranter, museer, det offentlige, andre storkjøkken

Målgruppene vil informeres om prosjektet og vil bli forespurt om de er interessert i å selge lokalmat til storkjøkken og motsatt samt utprøving av tekniske løsninger og distribusjon.

Nedslagsfeltet for prosjektet er hovedsakelig Ringeriksregionen, men også Norefjell, Eiker, Drammen og Lier. Prosjektet ønsker å komme i kontakt med produsenter som allerede leverer til storkjøkken eller som er interessert i et slikt samarbeid.

Prosjektet ledes av Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og gjøres i samarbeid med Grønt Fagsenter Buskerud. Prosjektet har med midler fra Viken fylkeskommune ansatt en prosjektleder i fulltidsstilling i ett år for å lede prosjektet.