Landbruksprosjekt i Midt-Buskerud

Grønt Fagsenter Buskerud er prosjektansvarlig, og prosjektleder er Hanne Eliassen i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Prosjektleder har jobbet med å bygge nettverk og å gjøre meg kjent med aktuelle samarbeidspartnere til prosjektet.

Det er etablert arbeidsgrupper og forslag til aktiviteter i prosjektet. De fem hovedområdene i prosjektet er:

1) økologi og kretsløpsjordbruk, 2) reiselivsopplevelser og lokalmat, 3) inn på tunet, 4) investeringer i tradisjonelt landbruk og 5) klima og energiprosjekter i landbruket.

Vi jobber sammen for utvikling av landbruket!

Skrevet av Hanne Eliassen, NLR Østafjells, hanne.eliassen@nlr.no

Hanne Eliassen

Grønt Fagsenter Buskerud er nå i full gang med det spennende Landbruksprosjektet i Midt-Buskerud.

Prosjektet har fått navnet «Lokal inspirasjon til smart utvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad» og skal jobbe for kompetanseheving og utvikling i landbruksnæringa, samt bedre samarbeid innad i fagmiljøet.

Prosjektleder er Hanne Eliassen ved NLR Østafjells.

Prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune, kommunene og faglag. I tillegg er det stor egeninnsats og aktiv deltakelse fra landbruksnæringa, både gårdbrukere, forvaltning og rådgivere. Eirik Kolsrud ved Grønt Fagsenter Buskerud er prosjektansvarlig.

I prosjektet jobber vi bredt ut mot landbruksnæringa og har delt prosjektet i 5 hovedområder som vi jobber innenfor:

 1. Kretsløpsjordbruk
 2. Lokalmat og reiseliv
 3. Inn På Tunet
 4. Innvesteringer i tradisjonelt landbruk
 5. Klima- og energiløsninger i landbruket, inkludert skognæringa

Et overordna mål med prosjektet er å oppnå et bedre samarbeid innad i det landbruksfaglige miljøet. For å oppnå dette har vi opprettet en arbeidsgruppe for hvert av hovedområdene i prosjektet. Arbeidsgruppene består av representanter fra Landbrukskontorene, lokallagene til Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Viken skog, Buskerud Næringshage, Grønt Fagsenter Buskerud, Norsk Landbruksrådgivning Østafjells og representanter fra ulike etater i kommunene.

Hver av arbeidsgruppene har jevnlige møter. Aktivitetene som skal gjennomføres er utarbeida av arbeidsgruppene og vil gjennomføres ved hjelp av disse, eller ved innleid spisskompetanse.

NLR Østafjells og Næringshagen i Buskerud er ansatt i prosjektet. De andre samarbeidspartnerne bidrar med egeninnsats, og her er det mange som bidrar mye!

Det meste av samarbeidet har i denne perioden foregått digitalt. Her er et bilde fra et av mange nettmøter.

Arbeidsgrupper og aktiviteter i prosjektet:

Kretsløpslandbruk:

I denne arbeidsgruppa jobber vi for et mer bærekraftig jordbruk, både for konvensjonelle og økologiske bønder.

Noen av aktivitetene er:

 • Jordskolen Buskerud
 • Fangvekstskolen
 • Fagkvelder om økologisk korn og grønnsaker
 • Se på muligheter for bedre samarbeid og ressursutnyttelse hos bøndene og «jobbe mot at alle sitter på hver sin tue»
 • Markdager med søkelys på kretsløpsjordbruk

Lokalmat og reiseliv:

Arbeidsgruppa ledes av Buskerud Næringshage og har også representanter fra lokale faglag og landbrukskontorene. Gruppa skal jobbe for økt distribusjon av lokale råvarer og fremme reiseliv på gårdsnivå.

Dette er noen av aktivitetene som er planlagt i gruppa:

 • Kurs for lokalmatprodusenter; kompetanseheving på prising, historiefortelling
 • Nettverkssamling for storkjøkken og produsenter
 • Individuell rådgivning
 • Kortreist mat til skolekantinen

Inn På Tunet:

Det har i lang tid vært et ønske om å få mer inn på tunet-aktivitet i området. Byråkratiske utfordringer har gjort det vanskelig for tilbydere å få KSL-godkjenning og for kommunen å kjøpe tjenestene som ikke er godkjente.

Arbeidsgruppa her består foruten NLR, Landbrukskontorene og Bonde- og Småbrukarlaget (også representant for tilbyderne) av representanter fra helse og utdanning i de ulike kommunene.

Et inspirasjonsmøte med Kongsberg Kommune, som har gode erfaringer med IPT, ble gjennomført i januar. Her deltok mange etatsledere og andre med ansvar for innkjøp av tjenester i kommunene, og møtet ble positivt mottatt. Dette ble også utgangspunkt for opprettelsen av arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa jobber nå med å lage en oppdatert oversikt over tilbydere som kjøper(kommunene) kan velge fra. Representantene fra kommunene jobber sammen med å utvikle avtaler for kjøp av IPT-tjenester.

Videre arbeid:

 • Være et bindeledd og skape møtepunkter for tilbydere og kjøpere
 • Hjelpe til med avtaleutforming
 • Dytte på for at de interesserte skal komme i gang med noe konkret.

Investeringer i tradisjonelt landbruk

Arbeidsgruppa består av representanter fra NLRØ, Landbrukskontorene, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget.

Aktiviteter i arbeidsgruppa:

 • Kristine Nore fra Omtre vil holde foredrag om bruk av tre som bygningsmateriale i landbruksbygg og ombruk av tre.
 • Grupperådgiving – Benchmarking maskinpark – 4-5 bønder med rådgiver som går gjennom maskinpark hos hverandre. Rådgiver som gruppeleder.
 • Tema for kurs:
  • Grovfor – rundballer eller plansilo?
  • Husdyrmøkk – håndtering, spredning og effektiv bruk
  • Korn – håndtering, lagring og tørking.
  • Mekaniseringsøkonomi – leie eller eie / leasing eller kjøp.
  • Maskinsamarbeid

Klima og energitiltak i landbruket, inkludert skognæringa:

Arbeidsgruppa består av representanter fra NLRØ, landbrukskontorene, Skogeierlaget, Bonde- og Småbrukarlaget og Bondelaget. Vi har diskutert mange aktuelle temaer innen områdene og landet på disse aktivitetene som vi vil jobbe videre med:

 • Kjelesafari: ekskursjon for å se på ulike anlegg som kombinerer vedfyring og solvarme for gårdsbruk. Bruk av tilgjengelige energikilder på gården.
 • Elektrifisering av småmaskiner i landbruket: fagdag hvor produsentene kan vise frem elektriske gårdsmaskiner
 • Kristine Nore fra Omtre vil holde foredrag om bruk av tre som bygningsmateriale i landbruksbygg og ombruk av tre.

Prosjektet jobber også aktivt med kunnskapsformidling og med å opprette gode kanaler for formidlinga.

Det er utarbeidet en veileder for vekstskifte i landbruket, som du kan lese digitalt her.

Prosjektet avsluttes med et avslutningsseminar hvor noe av aktiviteten fra prosjektet presenteres.

Prosjektet startet i september 2020 og varer til 1. desember 2022.