Karbonkreditter – ny inntektsmulighet for landbruket?

Jordbruket er en viktig nøkkel til løsningen på klima- og naturkrisen. Klarer vi å lagre mer karbon i jorda vil jordbruket bli klimanøytralt, samtidig som vi kan produsere mer mat. Landbruket har satt seg et mål om å øke karboninnholdet i jord med 4 promille årlig i Landbrukets klimaplan. Dette tilsvarer 320 000 tonn CO2 årlig.

Karbonløftet er et delprosjekt av forskningsprosjektet Jordhelse og karbonfangst og er et samarbeid mellom bønder og næringsliv for å øke karboninnholdet i jord.

Prosjektet skal samle og utarbeide indikatorer på jordkarbon og belønne god praksis gjennom et sertifikatsystem.

Ved å lagre karbon i jord kan vi skape nye markeder for bonden som vil stimulere i karbonfangst. Dette gjennomføres i dag i andre land, og vi har gode forutsetninger for å drive denne utviklingen i Norge.

Et karbonbindende landbruk er et framtidsrettet og klimatilpasset landbruk, og vil bidra til stabilitet og matsikkerhet i et klima som vil bli både villere, våtere, og tørrere.

«Karbonløftet 2050» skal bidra til:

1. Klimahandling. Mer karbon i jord er klimatiltak og klimatilpasning

2. Nasjonalt kommersielt karbonmarked som kommer bøndene til gode og stimulerer til jordhelse og karbon

3. Få frem verdien av landbrukets økosystemtjenester, med fokus på karbon

Hvilke intensiver må til for at bonden skal binde mer karbon?

Kan karbonkreditter være en del av løsningen for at hver enkelt bonde skal jobbe med tiltak på gården for et mer karbonbindende landbruk? Prosjektet skal kartlegge hvilke intensiver som skal til og bidra til et nasjonalt kommersielt karbonmarked som kommer bøndene til gode og stimulerer til jordhelse og karbonfangst.

Hva er karbonkreditter?

  • Én karbonkreditt representerer ett tonn CO2 redusert, unngått eller fanget.
  • Karbonkreditter utstedes kun etter at effekten av et prosjekt er dokumentert og verifisert av en tredjepart.

Det er tre formål med karbonløftet:

  • Klimahandling: Mer karbon i jord er både klimatiltak og –tilpasning
  • Nasjonal kommersiell karbonbørs som kommer bøndene til gode og stimulerer til karbonfangst.
  • Fremme norsk teknologi og produksjon for å bevare verdiskapningen hos norsk næringsliv og bonden, samt sikre sunn og trygg mat for forbruker.


Prosjektet Karbonløftet 2050 har en egen nettside som driftes av Green House: Karbonløftet 2050

Karbonløftet er en del av forskningsprosjektet Jordhelse og karbonfangst.