Jordhelse og karbonfangst

Grønt Fagsenter Buskerud jobber med prosjektet «Jordhelse og karbonfangst» som er et forskningsprosjekt hvor fokus er jordhelse, moldinnhold, jordliv, CO₂-fangst og kretsløpsøkonomi. Karbonlagring i landbruksjord anses som et svært viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt.

Bærekraftig forskningsprosjekt

Prosjektet handler, forenklet sagt, om hvordan landbruk kan drives på en bærekraftig og miljøvennlig måte og hvordan lokale og fornybare ressurser kan utnyttes best mulig. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med gårdbrukere, NLR Østafjells, Smartsoil, NMBU, Universitetet i Oslo, Nord Universitet, AgriAnalyse og Green House.

Prosjektet søker gjennom aktivt samarbeid med bønder, rådgivere og forskere å finne frem til de beste agronomiske og mest økonomisk effektive tiltak for å reversere utviklingen og øke moldinnholdet og det biologiske livet i jordbruksjorda.

Innholdet av organisk materiale og jordliv er avgjørende for jordas fruktbarhet, næringsforsyning, jordstruktur og karbonkretsløp. Tap av organisk materiale truer matsikkerheten og bidrar til store utslipp av klimagassen CO₂.

Prosjektets hovedmålsetting er å øke det organiske innholdet og livet i matjorda.

DNA-analyser

De viktigste samarbeidspartnerne i dette prosjektet er gårdbrukerne. I prosjektet deltar 19 gårdbrukere i Modum. Sigdal og Krødsherad hvor det testes ut ulike dyrkingsmetoder i praksis. På gårdene tar Norsk Landbruksrådgiving Østafjells prøver på faste GPS-punkter.

Disse prøvene analyseres deretter både kjemisk og biologisk. Unikt i dette prosjektet er DNA-kartleggingen av mikrobene i jorda. Vi har mange teorier om hva som finnes i jorda, men vi har lite praktisk utprøving. Det tas DNA-prøver i regi av Smartsoil, og systematiseres av NMBU, UIO og Smartsoil.

Økonomi og kretsløp

I tillegg til å kartlegge jordlivet ved DNA-analyser ser vi på økonomien med tanke på hele kretsløpet. Jordhelse og karbonfangstprosjektet er også knyttet til doktorgradsprosjektet «Økonomisk verdi av matjordas økosystemtjenester». Les mer om dette prosjektet her.

Samarbeidspartnerne i økonomidelen av prosjektet er Nord universitet og AgriAnalyse,

CO₂-sertifikater

Green House jobber med å få på plass jordhelsesponsorer og et system for sertifisering av karbonbinding i jord slik at gårdbrukerne får betalt for de forbedringene de oppnår. Dette er viktig for å stimulere bønder til å arbeide for bedre jordhelse, miljø og klima. Her foregår det mye spennende utvikling internasjonalt hvor det jobbes med samme problemstilling. Spesielt relevant er kanskje det som foregår i våre nærmeste naboland som Sverige og Finland, hvor det jobbes med både metoder for karbonbinding i jord, men også utvikling av systemer for å måle og etter hvert selge CO₂-sertifikater.