Jordhelse og karbonfangst

Grønt Fagsenter Buskerud jobber med prosjektet “Jordhelse og karbonfangst” som er et forskningsprosjekt hvor fokus er jordhelse, moldinnhold, jordliv, CO₂-fangst og kretsløpsøkonomi. Karbonlagring i landbruksjord anses som et svært viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt.

Bærekraftig forskningsprosjekt

Viken fylkeskommune og Grønt Fagsenter Buskerud mottok nesten 7 millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forskningsprosjekt i perioden 2021-2024. Målet er et mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk. Prosjektet er et resultat av forprosjektet Humusoppbygging – og Karbonbindingsprosjekt Buskerud som ble avsluttet i 2021.

Prosjektet handler, forenklet sagt, om hvordan landbruket og lokale og fornybare ressurser kan utnyttes best mulig. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med gårdbrukere, NLR Østafjells, Smartsoil, NMBU, Universitetet i Oslo, Nord Universitet, AgriAnalyse og Green House.

Prosjektet søker gjennom aktivt samarbeid med bønder, rådgivere og forskere å finne frem til de beste agronomiske og mest økonomisk effektive tiltak for å reversere utviklingen og øke moldinnholdet og det biologiske livet i jordbruksjorda.

Innholdet av organisk materiale og jordliv er avgjørende for jordas fruktbarhet, næringsforsyning, jordstruktur og karbonkretsløp. Tap av organisk materiale truer matsikkerheten og bidrar til store utslipp av klimagassen CO₂.

Prosjektets hovedmålsetting er å øke det organiske innholdet og livet i matjorda

19 bønder involvert i prosjektet

De viktigste samarbeidspartnerne i dette prosjektet er gårdbrukerne. I prosjektet deltar 19 gårdbrukere i Modum. Sigdal og Krødsherad hvor det testes ut ulike dyrkingsmetoder i praksis. På gårdene tar Norsk Landbruksrådgiving Østafjells prøver på faste GPS-punkter.

DNA-analyser

Disse prøvene analyseres deretter både kjemisk og biologisk. Unikt i dette prosjektet er DNA-kartleggingen av mikrobene i jorda. Vi har mange teorier om hva som finnes i jorda, men vi har lite praktisk utprøving. Det tas DNA-prøver i regi av Smartsoil, og systematiseres av NMBU, UIO og Smartsoil.

Økonomi og kretsløp

I tillegg til å kartlegge jordlivet ved DNA-analyser ser vi på økonomien med tanke på hele kretsløpet. Jordhelse og karbonfangstprosjektet er også knyttet til doktorgradsprosjektet Økonomisk verdi av matjordas økosystemtjenester.

Samarbeidspartnerne i økonomidelen av prosjektet er Nord universitet og Agri Analyse,

Karbonkreditter

Green House jobber med å få på plass jordhelsesponsorer og et system for sertifisering av karbonbinding i jord slik at gårdbrukerne får betalt for de forbedringene de oppnår. Dette er viktig for å stimulere bønder til å arbeide for bedre jordhelse, miljø og klima. Her foregår det mye spennende utvikling internasjonalt hvor det jobbes med samme problemstilling. Spesielt relevant er kanskje det som foregår i våre nærmeste naboland som Sverige og Finland, hvor det jobbes med både metoder for karbonbinding i jord, men også utvikling av systemer for å måle og etter hvert selge CO₂-sertifikater. Denne delen av prosjektet har ført til et delprosjekt og det jobbes videre med dette i prosjektet Karbonløftet 2050.