Wenche H. Redzepi
Wenche H. RedzepiOrganisasjonssjef Buskerud Bondelag
wenche.redzepi@bondelaget.no
Telefon: 32 10 99 50, mobil +47 92 41 41 37