Ringeriksregionen signerte samarbeidsavtalen

Landbruk og skogbruk er viktig i hele Ringeriksregionen. 12. september 2022 skrev Ringeriksregionen derfor under på samarbeidsavtalen om Grønt Fagsenter Buskerud.

Ringeriksregionen består av verdifulle kulturlandskap med næringer knyttet til landbruk, skog og tømmer. Med de mål og utfordringer som landbruket står ovenfor er det viktig å ha sterke fagmiljøer. Faglige arenaer har blitt viktigere for å følge med i utviklingen av kunnskap og teknologi. Gjennom et aktivt samarbeid kan partene få til bedre løsninger sammen, enn hver for seg.

Fra venstre: Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Kirsten Orebråten, ordfører i Ringerike kommune, Morten Lafton, ordfører i Jevnaker kommune, Syver Leivestad, ordfører i Hole kommune, Knut Martin Glesne, ordfører i Krødsherad kommune og leder av IPR for Ringeriksregionen, Sunni Grøndahl Aamodt, ordfører i Modum kommune.


Nå som samarbeidsavtalen er signert, starter arbeidet med å diskutere mulighetene som ligger i samarbeidsavtalen. I møtet ble Harriet Slaaen presentert av leder av IPR for Ringeriksregionen, Knut Martin Glesne. Harriet Slaaen er næringssjef i Ringerike kommune og er utpekt av ordfører/rådmannsutvalget til å sitte i styringsgruppen i Grønt fagsenter Buskerud.

Samarbeidet gir Ringeriksregionen tilgang til et større nettverk og kunnskapsmiljø knyttet til klimatilpasninger og andre bærekraftige nyvinninger for landbruket. Dette innebærer store utviklingsmuligheter innenfor næringsutvikling i landbruket og kan bety flere nye arbeidsplasser innen den grønne næringen.

-Harriet Slaaen, næringssjef Ringerike kommune.

Ringeriksregionen og IPR

Ringeriksregionen er et knutepunkt og en spennende vekstregion på Østlandet. Ringeriksregionen omfatter kommunene Hole, Ringerike, Krødsherad, Modum og Jevnaker.

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen (IPR) ble etablert 1.januar 2021 og er et politisk samarbeids- og interesseorgan for kommunene i Ringeriksregionen.

Les mer om Ringeriksregionen og IPR her.

Samarbeidsavtalen om Grønt Fagsenter Buskerud

Grunntanken er at man gjennom å samle ulike aktører, skal videreutvikle og skape et fagmiljø som på best mulig måte treffer næringas behov.

Grønt Fagsenter Buskerud skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer.

Avtalens parter:

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Viken fylkeskommune, Modum kommune
  • Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
  • Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
  • Ringeriksregionen (IPR)