Møte om økonomi og oppdatering av humusdagbøker i Jordhelse og karbonfangstprosjektet 2021-2024

19 gårdbrukere i Modum, Sigdal og Krødsherad deltar med utprøvingsarealer i Jordhelse og karbonfangst prosjektet hos Grønt Fagsenter Buskerud. Hvert år tas jordprøver på utprøvingsarealene og mye data om kjemisk og biologisk jordtilstand, inkludert DNA kartlegging av mikroliv samles for å vurdere helhetlig jordhelsetilstand på gården. Dette sammenstilles med økonomiske data både spesifikt på utprøvingsarealene og for jordbruksdriften samlet. Målet er å se hvordan alle disse dataene står i forhold til de ulike brukenes driftspraksis. I tillegg til alle data fører gårdbrukerne humusdagbøker som forteller noe om hva de foretar seg av ulike tiltak. Mange ulike driftsmåter både konvensjonelt og økologisk med og uten husdyr kartlegges. Dialogen med gårdbrukerne skjer gjennom møter, seminarer og ute på jordet. Denne dialogen er svært viktigfor å finne frem til tiltak som gir best mulige resultater for de ulike brukene på lang sikt.

Mandag 14. mars møttes Beate Rygg Johnsen fra Digitalt Liv/UiO, prosjektleder Anders Næss, gårbrukerne Anders Lien og Ole Auen Viker for å se på fjorårets tiltak og resultater fra prosjektet.

På bildet: Beate Rygg Johnsen fra Digitalt Liv/UiO, prosjektleder Anders Næss, gårbrukerne Anders Lien og Ole Auen Viker